Techhire.bg е сайт собственост на "УниНотес" ООД, ЕИК: 203359522, с адрес гр. София, ул. 'Дедеагач' 34. Всяко лице, което е заредило на браузъра си Techhire.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с Общите условия и ако лицето не желае да стане потребител, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта. Използването на сайта Techhire.bg обвързва потребителите с настоящите Общи условия. Регистрация и услуги за потребители Techhire.bg oсигурява възможност на потребителите си да ползват от предоставяните услуги след извършване на регистрация. Процедурата по регистрация е подробно уредена на сайта и съдържа конкретни указания за улеснение и помощ. Регистрация на потребител тип „Работодател” - Потребител желаещ да публикува обяви за свободни работни места. Регистрация на потребител тип „Кандидат” - Потребител желаещ да кандидатсва по обявите за свободни работни места. Задължения на потребителите Тип работодател: Само Работодатели (организации, търговци и др.) могат да публикуват обяви за свободни работни места в Techhire.bg. В Techhire.bg могат да се публикуват обяви само за действително съществуващи незаети работни места за които е предвиден съответния щат в предприятието на Работодателя, както и за реални работни позиции. Сайтът Techhire.bg има право да изтрива обяви с нецензурно съдържание, както и обяви противоречащи на интернет етиката или с явно неморално съдържание и обяви които не се отнасят за предлагане на конкретна работна позиция. Работодателите извършили нарушение или не спазили настоящите правила нямат право на компенсация, а обявите им биват изтрити. Сайтът Techhire.bg има право да откаже повторна регистрация или активация на Работодател извършил повече от едно нарушение на настоящите правила. Сайтът Techhire.bg има право да забрани публикуването на обяви от определени IP-та, е-мейли или на телефони, от които са извършени нарушения за публикуване на обяви в Techhire.bg Сайтът Techhire.bg си запазва правото да актуализира правилата за публикуване на обяви, а Работодателите се задължават периодично да се запознават с тях. Новите правила за публикуване влизат в сила от деня на оповестяването им на сайта. В една обява, работодателите могат да обявят един тип свободна работна позиция. Сайтът Techhire.bg има право да деактивира регистрации на работодатели неспазващи правилата за публикуване на обяви. Данните, чрез които се формират биографиите на кандидати за работа в Techhire.bg, се съхраняват в базата данни на сайта. Techhire.bg не създава дубликат на тези данни за предоставяне на работодателите, а само ги визуализира в подходящ вид. Целта за събирането, обработка и съхранение на тези данни,е на Techhire.bg и с изрично дадено съгласие от страна на субекта на данни. Доколкото тези данни са лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и по отношение на тези лични данни, Techhire.bg е Администратор на лични данни и само Администратор на лични данни. Работодателите могат да решат да събират, съхраняват и обработват данни от биографии, свързани с тяхна обява в Techhire.bg, извън платформата, но това автоматично ги прави Администратори на лични данни по отношение на тези събрани, съхранявани или обработвани данни от кандидатурите извън Techhire.bg, където следва да спазват изискванията на Регламента. - Работодателят е Администратор на лични данни по отношение на получените кандидатури в своя акаунт и следва да спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. - Работодателят се задължава по никакъв начин да не изисква от кандидатите по негови обяви да изпращат специални категории данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез Techhire.bg. Kато например: -Данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, които са свързани с Ваши присъди и нарушения. -документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни. Тип Кандидат: Кандидатите декларират, че няма да създават повече от един Профил, няма да предоставят потребителското си име и парола на трети лица. Кандидатите декларират, че са навършили четиринадесет годишна възраст, че ще предоставят само точна, вярна и пълна информация, която ще бъде надлежно и своевременно актуализирана в случай на промяна. Кандидатите декларират, че ще спазват правилата на интернет етиката, с никакви свои действия да не нарушават разпоредбите на българското законодателство, да не поместват материали с порнографско съдържание, актова фотография, да не подбуждат към извършване на престъпления и дискриминация, да не поместват и обменят информация, за която знаят или предполагат, че е защитена от авторски или други защитими от закона права, която е с обидно, позорящо или невярно съдържание. Задължения на Techhire.bg Techhire.bg не поставя условия и не изисква от потребителите си предоставяне на лични данни, но ако все пак такива станат известни сайтът гарантира, че ще бъдат съхранявани съобразно изискванията на действащото българско законодателство, а информацията ще бъде предоставяна на компетентните държавни органи само в предвидените от закона случаи при строго спазване изискванията на ЗЗЛД. Techhire.bg си запазва правото да записва, пренася и обработва информацията предоставена от потребителите му. Techhire.bg има право да извършава разумни корекции в поместваната от потребителите информация както и да изтрива информация, която е била поместена от потребител в нарушение. Techhire.bg осигурява възможност на потребителите си да дават предложения относно работата на сайта, да подават жалби и сигнали при възникнали проблеми относно недобронамерени действия от друг/и потребител/и, както и за случаи на некоректно изпълнение на задълженията на Techhire.bg на следния адрес - mail@techhire.bg Плащания Techhire.bg предоставя и платени услуги. Услугите се заплащат на „УниНотес” ООД, по начин указан в Techhire.bg, като някои първични счетоводни документи могат да бъдат създавани и съобщавани on-line при спазване на законодателството на Р България и ЕС. Платените услуги са както следва: Top обяви, Vip обяви, Статус на обявата „Спешно”, Поверителни обяви, Обяви за работа извън България, Промотиране на обява. Заплащането на услугите предоставяни от Techhire.bg се извършва по един от следните начини: - Visa, MasterCard, Visa Electron; Авторско право Всички съдържащи се материали поместени в сайта на Techhire.bg са изключителна собственост на „УниНотес” ООД, забранява се по всякакъв начин възпроизвеждането, променянето, заличаването, публикуването, разпространяването и разгласяването, включително наподобяването на поместените материали или вида на сайта, без изрично писмено съгласие на носителя на правата на probook - „УниНотес” ООД. Външният вид на интернет страницата на Techhire.bg, изображенията и сорс кода са под закрилата на българското и международното законодателство. Промяна на общите условия Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от „УниНотес ООД” с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. „УниНотес” ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Потребителите са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях. Разрешаване на спорове. Приложимо право Всички възникнали спорове в отношенията между потребителите на сайта и „УниНотес ООД” по повод ползването му се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото българско законодателство. Защита на личните данни Посетете страницата с политиката ни за защита на личните данни, за да се запознаете с нея.

I agree Our site uses Cookies. You can remove all cookies at any time from your browser.